رویا

بیانیه ماموریت ما: خدای پدر اسمائیل را دوست دارد.

رویای ما:

اسماییل را به خانه بیاوریم کنار قلب پدر،مثل عیسی در محبت پدر قدم بزنیم ومردم رابا قلب او آشنا کنیم.
به نحوی که آنها بهبود، ارزش وهدفشان را درخدا پیدا کنند.

برای چه چیزی ایستاده ایم؟

ما می خواهیم هر آنچه که عیسی انجام داد، انجام دهیم: او مردم را به قلب خدا برگرداند، به طوری که بهبود،ارزش و هدف زندگی خودرا توانستند پیدا کنند. عیسی به عنوان یک ”برده”و بنده خدااین کاررا انجام نمیداد، نه، او می دانست خدا مثل یک پدراورادوست دارد! بنابراین ماهم می خواهیم به عنوان پسران ودختران رابطه ای برقرارکنیم که حول محور حضورخدا میباشد، جایی که مراقبت و توجه برای یکدیگروجود دارد، به طوری که دیگران هم بتوانند به خانه خدای پدربیایند.