جنبش خانه پدر

آرمان نهایی جنبش خانه پدر:
جنبش خانه پدر ” حرکتی است مردمی” که تمرکز آن بر روی شکل گیری کلیسا های خانگی است، مخصوصا در میان فارسی زبانان و دری زبانان کشور هلند. قلب این جنبش متمرکز بر اینست که محبت خدای پدر برای اسماعیل ( مسلمانان ) را نشان دهد.

جماعت خانگی
در هر استان کلیسای مادری شکل خواهد گرفت وهر کلیسای مادر موظف است استان خود را با تشکیل جماعت های خانگی در هر شهر و روستا و به هر زبان بومی، تغذیه کند. این کلیساهای خانگی ایماندارانی مستحکم را ببار می آورد که می دانند هم میراث با مسیح و فرزندان خدای پدر هستند. از این طریق خانوادهای سالم و قویی شکل می گیرند که خدا را خدمت می کنند.
این جماعتها در هر جایی که امکان داشته باشد یکبار در هفته گرد هم می آیند.

هویت
مهمترین چیز اینست که بدانیم که محبوب هستیم، با ارزش هستیم، و قابلیت آن را داریم که با عطیه هایی که از پدر دریافت
کرده ایم، دیگران را خدمت کنیم. در خانه پدر کنار پدر بیاییم.

اصول شاگردسازی
این کلیساها با این عنوان شناخته میشوند؛ جماعتی که در آن روح توبه و ایمان حاضر است،افراد در آب و روح تعمید می گیرند، افرا د خدا و یکدیگر را محبت می کنند، روح دعا و بخشش وجود دارد،شناخت کلام خدا عمل به آن و شاگرد سازی بسیار حائز اهمیت است.

جلسات
وجه تشابه این جماعت ها: ” مشارکت”، پرستش، دعا، درمیان گذاشتن احتیاجات شخصی، چالشهای زندگی و مشکلات، شهادت های کارهای خداوند در زندگیها تعلیم کلام خداو به جا آوردن عشاء ربانی خواهد بود. عیسی مسیح خداوند سر کلیساست، و ما ملکوت او واصول حاکم در این ملکوت را تعلیم می دهیم. زمانهایی برای تشویق و تسلی یکدیگر خواهد بود، فضای کافی برای استفاده از عطایا وکار عظیم  روح القدس در میان ایمانداران وجود دارد. تمام اعضا و حتی افراد جدید تشویق می شوند تا درکلیت جلسات مشارکت داشته باشند، چون ما  میتوانیم از یکدیگر یاد بگیریم. و ایمان داریم که آیات و معجزات در پی این کارها خواهند آمد.

بشارت
اعضای کلیساهای خانگی تشویق می شوند که در هر جایی که می آیند ملکوت را معرفی نمایند، در محل کار، منزل، ورزش و یا غیره. این افراد هستند که” کلیسا” هستند.

رهبری
ایمانداران هرمنطقه وظیفه شاگرسازی را بر عهده دارند و دروس رهبر سازی یا از طریق ایمانداران بالغ داده می شود و یا در صورت لزوم  و نیاز گروه از طریق برنامه تعلیمی سما. تمام شاگردان از چهار قدم شاگرد سازی عبور خواهند کرد: محبت، بهبودی، تعلیم، فرستادن.
این کلیسا های خانگی از طریق تیمی از رهبران هدایت می شوند، که هر کدام به حسب عطایای خود کلیسا را خدمت می کنند. این رهبران ازطریق “بنیان گذاران کلیسا ” سرپرستی شده و تعلیم داده می شوند موظفند تا به آنها گزارش کار پس دهند. کار تعلیم این افراد به وسیله بازتاب عملی خواهد بود.

امور مالی
از طریق تیم رهبری، کلیسا سازان به مناطق مختلف فرستاده خواهند شد.کلیسا سازان که رهبران جماعتهای جدید را تعلیم می دهند، سفرهای بسیاری خواهند داشت ، آنها برای 1 یا 2 روز از طریق سما حمایت می شوند، البته در صورتی که لازم و ممکن باشد.
کلیساها نیازی به وجه نقدی برای بنای ساختمانی کلیسا و خادمین ندارند، به همین خاطر آنها تشویق می شوند تا مبالغ یک به ده و هدیه ها را برای فعالیت های بشارتی و کاشت کلیسا و خدمات مردمی استفاده نمایند.

جشن
هر ماهه در هر منطقه جشن خواهد بود( در صورت امکان) برای کلیساهای خانگی که در آن نیکویی خداوند و مشارکت ایمانداران را با هم جشن می گیرند.

شرکای جنبش خانه پدر
جماعتهای خانگی می توانند شریک جنبش خانه پدر باشند.
آنها می توانند به یک کلیسای محلی وابسته بوده و در کنارآن با جنبش خانه پدر مشارکت داشته باشند.
در صورت خواست رهبر محلی می توانند کاملا تحت اقتدار کلیسای محلی باشند؛ و رابطه ای دوستانه را جنبش خانه پدر حفظ کنند.

ورود به سایت