Missie en Privacy

Ons missie statement is: God de vader houdt van Ismaël

Onze visie is:
Ismaël thuis brengen bij het hart van de Vader, net als Jezus wandelen in de liefde van de Vader en mensen bij Zijn hart brengen.
 
Waar staan wij voor?
Wij willen doen wat Jezus deed: Hij bracht mensen terug bij het Vaderhart van God, zodat zij herstel, waarde en bestemming voor hun leven konden vinden. Jezus deed dat niet als een ‘slaaf’ van God, nee, Hij wist dat God als een Vader van Hem hield! Wij willen dan ook als zonen en dochters een gemeenschap vormen waar het draait om de tegenwoordigheid van God en waar zorg en aandacht is voor elkaar, zodat anderen ook thuis kunnen komen bij God de Vader.
 

Privacy verklaring

De rechtspersoonlijkheid Fathers House Movement behoort tot de koepelorganisatie Rafaël Nederland en verwerkt persoonsgegevens met het oog op de doelstellingen van de beweging. Deze doelstellingen zijn terug te vinden op de ANBI pagina van deze website. De hoofdregel bij het gebruik van persoonsgegevens is: zorgvuldigheid en terughoudendheid. Omdat wij grote waarde hechten aan de invulling van deze begrippen is hiervoor beleid vastgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat de Fathers House Movement zo min mogelijk persoonsgegevens registreert en deze uitsluitend bewaard op goed beveiligde computersystemen en in goed beveiligde computerbestanden.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een identificeerbaar persoon. Daartoe behoren: uw naam, adres, woonplaats, emailadres (mobiel-) telefoonnummer, bankrekeningnummer en het Burgerservicenummer, maar bijvoorbeeld ook foto’s waarop u herkenbaar bent afgebeeld.

Leden

De Fathers House Movement is een beweging en heeft geen leden. Om die reden worden ook geen persoonsgegevens van leden vastgelegd.

De Fathers House Movement registreert geen bezoekers van ontmoetingen of bijeenkomsten. Uitsluitend totalen van bezoekers aantallen kunnen worden geregistreerd en deze bevatten geen persoonsgegevens.

De Fathers House Movement voert een boekhouding. Deze vermeldt uitsluitend de naam van donateurs en het betaalde of geschonken bedrag met eventueel de bestemming van het betaalde bedrag.

Op deze financiële gegevens zijn alle rechten van toepassing die aan de betrokken personen toekomen op grond van de AVG.

Beveiliging

Er zijn passende maatregelen genomen om de genoemde financiële gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van een effectieve uitvoering, de aard van de gegevens en de risico’s van de gegevensverwerking.

Persoonsgegevens leiderschap

De persoonsgegevens van bestuursleden en regioleiders worden (alleen) op de website geplaatst wanneer dit nuttig / noodzakelijk is voor de uitoefening van de door hem of haar uitgeoefende functie.

Publicatie van audio, video en foto’s

Tijdens samenkomsten kunnen geluidsopnamen worden gemaakt, maar deze worden niet gepubliceerd op deze website. De Fathers House Movement bewaart geen foto’s of video’s en zal deze ook nooit publiceren.

Activiteiten

Bij aanmelding voor een activiteit van de Fathers House Movement kan worden gevraagd naar uw naam, uw emailadres en enkele aanvullende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze activiteit gebruikt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en in voorkomende gevallen door wetgeving verlangd wordt. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de fiscale bewaarplicht voor financiële gegevens van 7 jaar.

Website en cookies

De Fathers House Movement verzameld op haar website geen cookies

Datalek

Eventuele datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Als zich een situatie voordoet die u wilt bespreken met, of voorleggen aan de contactpersoon AVG, aarzel dan niet. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit orgaan bereikt u middels https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging van de Privacy verklaring

De tekst van deze Privacy verklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, door het bestuur van de Fathers House Movement worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Informatie en contactpersoon

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de heer van Tienen via het contactformulier: klik hier