ANBI

Kerkgenootschap Fathers House Movement (FHM) te Haarlem

Nummer Kamer van Koophandel:       56702558

Adres:                                                 Eksterlaan 1, 2026XA Haarlem

Telefoon:                                            06 14 20 49 90

E-mailadres:                                        siroos.f@hotmail.com

Website                                              www.fhmovement.com

RSIN:                                                  852273381

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.

Naam landelijke kerkgenootschap:     Rafaël Nederland

FHM is Actief in:                                  Nederland en België

Aantal bezoldigde medewerkers:        0

Aantal vrijwilligers:                              25

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeldvergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen. Zij doen alles op vrijwillige basis.

Statutair bestuur van het kerkgenootschap:
Het bestuur heeft de leiding over het kerkgenootschap en bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.

Doelstelling: 
De Fathers House Movement heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes. Hiervoor stichten we huiskerken, organiseren wij Bijbelstudies en samenkomsten en trainen en onderwijzen wij mensen op het gebied van het geloof.

Beleidsplan:

Voor de basis van ons beleidsplan wordt verwezen naar het beleidsplan van het landelijke kerkgenootschap Rafaël Nederland. Zie de link: Beleid jaarplan 2023 – ingekorte versie

Efeziërs 3: 16-19 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof ​Christus​ kan gaan wonen in uw ​hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de ​liefde. Dan zult u met alle ​heiligen​ de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de ​liefde​ van ​Christus​ kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Jesaja 43: 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Onze visie/droom:
In 2020 is de visie ontstaan om een huis te bouwen dat gebouwd is op het fundament van de liefde van God, waarin intimiteit met Abba Vader beleefd en geproefd kan worden, waardoor onze identiteit als zonen en dochters van de hemelse Vader hersteld wordt. Op basis van deze intimiteit kunnen we direct van God horen, waarvoor we geroepen zijn. Op basis van de vijfvoudige bediening worden onze gaven en talenten ontwikkeld en we worden als de arend uit Jesaja 43 uitgezonden. Een arend die zijn vleugels uitslaat om boven de omstandigheden, op de wind van de Geest van God te zweven. We zoeken naar een diepe ervaring met de liefde, de kracht en de wijsheid van God. Op die wijze willen we de cultuur van Gods koninkrijk toepassen in ons dagelijks leven en Zijn Koninkrijk te vestigen op elke plek waar we zijn.

2023 is het jaar om deze visie verder te ontwikkelen en de missie, om de cultuur van de Farsi-sprekenden dichter bij de cultuur van God’s Koninkrijk te brengen, te volbrengen.

Met deze visie willen we het volgende bereiken:

Focus op leiderschapstraining:
Om de visie uit te werken is er draagkracht nodig van mensen die bekend zijn met de liefde, de kracht en de wijsheid van God. Tijdens de training ligt de focus op transformatie van het denken, ontvangen en begeleiden van innerlijke genezing, luisteren naar en duidelijk herkennen van de stem van God en wandelen in de bovennatuurlijke gaven van God door te doen wat God laat zien. Binnen deze trainingen wordt een familiecultuur neergezet, waardoor naast liefde en acceptatie ook verantwoording afgelegd kan worden en steeds transparanter te worden naar elkaar toe.
Daarnaast wordt elke toekomstige leider uitgedaagd om uit te vinden of hij/zij een apostel, profeet, leraar, herder of een evangelist is. Hierna worden ze ingezet volgens hun roeping om op deze manier het beste uit henzelf te halen. De toekomstige leiders worden uitgedaagd om hun vroegere cultuur opzij te zetten en steeds meer te gaan leven vanuit de cultuur van Gods Koninkrijk.

Inzetten van leiders in de huiskerken:
De getransformeerde leiders worden ingezet tijdens de huiskerksamenkomsten om datgene wat ze geleerd hebben in de leiderschapstrainingen, door te geven aan de huiskerkleden. De bedoeling is om de zalving die op een leider komt, door te geven aan een ander en de ander te stimuleren om hetzelfde weer te gaan doen.

Focus naar buiten
Elke leider wordt bemoedigd om uit de huiskerken naar mensen te zoeken die ook dezelfde roeping hebben als zijzelf, zodat ze teams vormen. Hiermee kunnen twee doelen behaald worden:
a. De leiders kunnen zich op deze manier makkelijker vermenigvuldigen. Want bijvoorbeeld een herder kan makkelijker een andere herder voortbrengen en begeleiden, dan wanneer een apostel dat probeert te doen.
b. Als team uitstappen en invloed hebben op de maatschappij is een model dat Jezus heeft neergezet. Teams kunnen elkaar bemoedigen, versterken en beschermen.

Versterken van de samenwerking met Nederlandse kerken:
Aangezien de Farsi-sprekende (huis)kerk een relatief jonge kerk is, is het noodzakelijk om te leren van de ervaringen van de Nederlandse kerken. Daarnaast is de doelstelling om door het mengen van de verschillende culturen, van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.

De verschillende regio’s opereren in 2023 zelfstandig en voorzien in hun eigen financiën.

Er is besloten om de regio’s Haarlemmermeer en Zuid-Holland samen te voegen, zodat deze regios als één regio verdergaan. Hiermee wordt de draagkracht van het leiderschap in deze samengevoegde regio groter. De leden krijgen de mogelijkheid om zowel fysiek als online deel te nemen in de gemeenschappelijke samenkomsten.

De samenwerking met andere Farsi-sprekende organisaties, met name Iranian Church in Californië, zal toenemen en er zal steeds meer gewerkt worden aan samen optrekken en toch de eigen identiteit behouden. Uit deze samenwerking is een initiatief ontstaan waarbij meerdere Farsi-sprekende kerken in Nederland nauwer samenwerken om aan de Farsi-sprekende gemeenschap te tonen dat samenwerken mogelijk is, ondanks alle verschillen in inzicht en manieren van doen en laten. Hiermee is een doel behaald die Father’s House movement voor 2022 had gesteld.

Activiteitenverslag 2022

Samenkomen
De samenkomsten hebben in 2022 grotendeels fysiek plaatsgevonden. Daarnaast zijn er ook veel digitale samenkomsten gehouden om datgene wat tijdens Coronapandemie als toegevoegde waarde ervaren is, voort te zetten. Hierdoor is ons bereik veel groter geworden en in verschillende landen, zowel in Europa als daarbuiten zijn er deelnemers bijgekomen. De karakteristieken van de bijeenkomsten zijn echter gehandhaafd gebleven. Deze worden gekenmerkt door “fellowship”, aanbidding, gebed, delen van persoonlijke noden en uitdagingen, getuigen van wat God heeft gedaan, studie van Gods Woord en het leren van de principes van discipelschap.
Er is ook veel praktische hulp geboden aan de slachtoffers van de onrustigheden in Iran en de verschillende natuurrampen in zowel Iran als Turkije. Samenwerking met diverse Iraanse kerken, om er ook te zijn voor de Afghanen die nog steeds geen onderkomen hebben, na de overname van Taliban, is ook voortgezet in 2022.
Ondanks de soms moeilijke omstandigheden, met name in de periode dat er veel slachtoffers waren in Iran vanwege de onrust daar, kijken we met dankbaarheid terug op de vele momenten van bemoediging en zorg voor elkaar en het functioneren van de gaven van de Heilige Geest. Alle leden, worden aangemoedigd om hieraan deel te nemen. De leden leren veel van elkaar en we zien dat tekenen en wonderen de gelovigen volgen en dat nieuwe gelovigen worden gedoopt in water en in de Heilige Geest.
Daarnaast geven we leiderschapstrainingen aan een groep gelovigen met veel potentie en een vurig hart voor God. Deze groep krijgt een praktische training om het karakter te vormen en leiderschapsbekwaamheden te ontwikkelen.

Opmerkingen bij de activiteiten 2022:
De landelijke regio’s opereren zelfstandig. Hieronder is een verslag per regio beschreven.

Regio Zuid-Holland

In 2022 is er weer een golf van nieuw-gelovigen in de regio gekomen. “De eerste liefde” van deze groep heeft ervoor gezorgd dat het vuur van de Heilige Geest in veel mensen aangewakkerd is. Tijdens elke samenkomst wordt een groot deel van de tijd besteed aan het getuigenis van hoe God via de leden van de regio in verschillende delen van de wereld zijn kinderen thuishaalt.

Er hebben verschillende doopdiensten plaatsgevonden, waarbij nieuwe gelovigen gedoopt worden. Er zijn ook huiskerkavonden waarbij de aanwezigen gedoopt worden in de Heilige Geest. Dagelijks zijn velen uit de regio bezig om te evangeliseren en discipelen te trainen. Er zijn ook regio-wijde trainingen gegeven en voor de nieuwe groep worden lessen gegeven over de fundamenten van het geloof, zodat ze op een sterk fundament het vuur van God door kunnen geven aan anderen.

In de regio wordt er actief gezocht naar nieuwe Nederlandse/internationale kerken waarmee nauwer samengewerkt kan worden.

Financiële hulp voor diverse (Iraanse) groepen en individuen in zowel Nederland als andere landen zijn ook voortgezet vanuit vorige jaren. Ook de actie “Liefde in praktijk” vanuit de afgelopen jaren werd doorgezet, waarbij er gezorgd werd voor zieke en eenzame mensen die hard getroffen waren door de gevolgen van de pandemie.

Regio Haarlemmermeer

De samenkomsten, hierna huiskerken genoemd, werden in Aalsmeer (LEG) en in de verbinding-kerk in Amsterdam gehouden.

Echter zijn er in de loop van het jaar minder deelnemers naar de huiskerken gekomen, waardoor er uiteindelijk besloten is om vanaf 2023 deze regio samen te voegen met regio Zuid-Holland

Regio Zwolle

In 2022 hebben we wekelijks onze huiskerken in AZC Dronten en AZC Luttelgeest voortgezet. Verder houden we in Zwolle twee keer per maand een kerkdienst.

Zoals voorgaande jaren hebben we eens per twee maanden een weekend waarbij nieuwe leiders getraind worden in Meppel en Urk. Er is in een gesloten opvangcentrum in Emmen een huiskerk gestart.

Daarnaast zijn we naar Turkije gereisd, om daar trainingen te geven aan buitenlandse studenten.

Regio Midden-Nederland

In regio Midden Nederland zijn er verschillende leiders bezig in o.a. Utrecht, Arnhem en Veenendaal. Er wordt in de vorm van huiskerken samengekomen. In 2022 zijn de bijeenkomsten in sommige steden digitaal gehouden. In Utrecht worden fysieke samenkomsten gehouden.

Financieel verslag

Fathers House Movement te Haarlem
CIO ANBI TABEL 2022   
Staat van baten en lastenBegroting  2023Actueel  2022Actueel  2021
Baten
Bijdragen deelnemers€ 15.000€ 12.415€ 13.415
Subsidies en overige bijdragen van derden€ 35.000€ 28.475€ 28.894
Totaal baten€ 50.000€ 40.890€ 42.309
Lasten   
Diensten, catechese en overig pastoraal werk€ 30.000€ 22.539€ 12.167
Bijdragen aan andere organen€ 5.000€ 6.320€ 8.500
Overige eigendommen en inventarissen€ 12.000€ 12.777€ 11.631
Beheer en admin., bankkosten en rente€ 3.000€ 2.768€ 5.983
Totaal lasten€ 50.000€ 44.404€ 38.281
Resultaat€     –€ -3.514€ 4.028