ANBI

Kerkgenootschap Fathers House Movement (FHM) te Haarlem

Nummer Kamer van Koophandel:       56702558

Adres:                                                 Eksterlaan 1, 2026XA Haarlem

Telefoon:                                            06 14 20 49 90

E-mailadres:                                        siroos.f@hotmail.com

Website                                              www.fhmovement.com

RSIN:                                                  852273381

Naam landelijke kerkgenootschap:     Rafaël Nederland

FHM is Actief in:                                  Nederland en België

Aantal bezoldigde medewerkers:        0

Aantal vrijwilligers:                              25

Statutair bestuur van het kerkgenootschap: Het bestuur heeft de leiding over het kerkgenootschap en bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.

Doelstelling: 
De Fathers House Movement heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes. Hiervoor stichten we huiskerken, organiseren wij Bijbelstudies en samenkomsten en trainen en onderwijzen wij mensen op het gebied van het geloof.

Beleidsplan:

Efeziërs 3: 16-19 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof ​Christus​ kan gaan wonen in uw ​hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de ​liefde. Dan zult u met alle ​heiligen​ de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de ​liefde​ van ​Christus​ kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Jesaja 43: 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Onze visie/droom:
In 2020 is de visie ontstaan om een huis te bouwen dat gebouwd is op het fundament van de liefde van God, waarin intimiteit met Abba Vader beleefd en geproefd kan worden, waardoor onze identiteit als zonen en dochters van de hemelse Vader hersteld wordt. Op basis van deze intimiteit kunnen we direct van God horen, waarvoor we geroepen zijn. Op basis van de vijfvoudige bediening worden onze gaven en talenten ontwikkeld en we worden als de arend uit Jesaja 43 uitgezonden. Een arend die zijn vleugels uitslaat om boven de omstandigheden, op de wind van de Geest van God te zweven. We zoeken naar een diepe ervaring met de liefde, de kracht en de wijsheid van God. Op die wijze willen we de cultuur van Gods koninkrijk toepassen in ons dagelijks leven en Zijn Koninkrijk te vestigen op elke plek waar we zijn.

2021 is het jaar om deze visie verder te ontwikkelen en de missie, om de cultuur van de Farsi-sprekenden dichter bij de cultuur van God’s Koninkrijk te brengen, te volbrengen.

Met deze visie willen we het volgende bereiken:

Focus op leiderschapstraining:
Om de visie uit te werken is er draagkracht nodig van mensen die bekend zijn met de liefde, de kracht en de wijsheid van God. Tijdens de training ligt de focus op transformatie van het denken, ontvangen en begeleiden van innerlijke genezing, luisteren naar en duidelijk herkennen van de stem van God en wandelen in de bovennatuurlijke gaven van God door te doen wat God laat zien. Binnen deze trainingen wordt een familiecultuur neergezet, waardoor naast liefde en acceptatie ook verantwoording afgelegd kan worden en steeds transparanter te worden naar elkaar toe.
Daarnaast wordt elke toekomstige leider uitgedaagd om uit te vinden of hij/zij een apostel, profeet, leraar, herder of een evangelist is. Hierna worden ze ingezet volgens hun roeping om op deze manier het beste uit henzelf te halen.

De toekomstige leiders worden uitgedaagd om hun vroegere cultuur opzij te zetten en steeds meer te gaan leven vanuit de cultuur van Gods Koninkrijk.

Inzetten van de leiders in de huiskerken:
De getransformeerde leiders worden ingezet tijdens de huiskerksamenkomsten om datgene wat ze geleerd hebben in de leiderschapstrainingen, door te geven aan de huiskerkleden. De bedoeling is om de zalving die op een leider komt, door te geven aan een ander en de ander te stimuleren om hetzelfde weer te gaan doen.

Focus naar buiten
Elke leider wordt bemoedigd om uit de huiskerken naar mensen te zoeken die ook dezelfde roeping heeft als hun, zodat ze teams vormen. Hiermee kunnen twee doelen behaald worden:
a. De leiders kunnen zich op deze manier makkelijker vermenigvuldigen. Want bijvoorbeeld een herder kan makkelijker een andere herder voortbrengen en begeleiden, dan wanneer een apostel dat probeert te doen.
b. Als team uitstappen en invloed hebben op de maatschappij is een model die Jezus neergezet heeft. Teams kunnen elkaar bemoedigen, versterken en beschermen.

Versterken van de samenwerking met Nederlandse kerken:
Aangezien de Farsi-sprekende (huis)kerk een relatief jonge kerk is, is het noodzakelijk om te leren van de ervaringen van de Nederlandse kerken. Daarnaast is de doelstelling om door het mengen van de verschillende culturen, van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.

De verschillende regio’s zullen in 2021 meer zelfstandig gaan opereren en in hun eigen financiën voorzien en de gezamenlijke activiteiten zullen verder afnemen.

2021 zal waarschijnlijk het jaar worden dat er steeds meer versoepelingen komen met betrekking tot de beperkingen van de pandemie. Het is belangrijk om de lessen die geleerd zijn in 2020 voort te zetten in 2021. Bijvoorbeeld om praktische hulp binnen en buiten de huiskerken met daad en kracht voort te zetten.

Activiteitenverslag 2020

Samenkomen
De samenkomsten zijn vanwege de beperken i.v.m. Covid-19 pandemie voornamelijk digitaal gehouden. De karakteristieken van de bijeenkomsten zijn echter gehandhaafd gebleven. Deze worden gekenmerkt door “fellowship”, aanbidding, gebed, delen van persoonlijke noden en uitdagingen, getuigen van wat God heeft gedaan, studie van Gods Woord en het leren van de principes van discipelschap.
Ondanks alle beperkingen kijken we met dankbaarheid terug op de vele momenten van bemoediging en zorg voor elkaar en het functioneren van de gaven van de Heilige Geest. Alle leden, worden aangemoedigd om hieraan deel te nemen. De leden leren veel van elkaar en we zien dat tekenen en wonderen de gelovigen volgen en dat nieuwe gelovigen worden gedoopt in water en in de Heilige Geest.
Daarnaast geven we leiderschapstrainingen aan een groep gelovigen met veel potentie en een vurig hart voor God. Deze groep krijgt een praktische training om het karakter te vormen en leiderschapsbekwaamheden te ontwikkelen.

Opmerkingen bij de activiteiten 2020:
De verschillende landelijke regio’s hebben in 2020 met nog meer zelfstandigheid in een zoektocht naar de juiste balans gezien de omstandigheden. De activiteiten staan hieronder vermeld.

Regio Zuid-Holland
In de periodes dat de partnergemeenten het toelieten om fysiek bij elkaar te komen, werd er alleen nog in Rijswijk samenkomsten gehouden, aangezien de ruimte in Rotterdam te klein en dus te riskant was voor de deelnemers.
De pandemie bracht ons een unieke mogelijkheid om God’s liefde in praktijk te laten zien. Er zijn verschillende acties door het jaar geweest om de uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen die vanwege de pandemie geen/weinig inkomsten hadden bij te staan, zowel door financiële hulp als door voedselpakketten. Ook zijn er acties geweest om mensen die door de lock-down erg eenzaam zijn bij te staan en moreel te ondersteunen, door veel individuele gesprekken en bijvoorbeeld het brengen van bloemen.
Er is ook een gebeds- en voorbedegroep gevormd om intensiever te bidden voor mensen in nood. Er zijn verschillende wonderen, in de vorm van genezingen en bovennatuurlijke voorziening in noden, waargenomen, in de situaties waarvoor gebeden werd.
De financiën van de regio zijn veel positiever uitgevallen dan er begroot was. Dit komt deels door minder uitgaven voor de huisvesting van de huiskerken en minder uitgaven voor het houden van deze samenkomsten. Deels komt het ook door een toename aan inkomsten vanwege nieuwe donateurs en tiende-gevers.

Regio Haarlemmermeer
Door de pandemie zijn de huiskerk diensten van de LEG in de lock-down periode via Zoom gehouden. De huiskerken in Verbind kerk zijn voor zo ver dat het mogelijk was vanwege RVM-maatregelen in het gebouw gehouden.
De financiën van de regio zijn positiever uitgevallen dan begroot. Dit komt door minder uitgaven voor de huiskerken.

Regio Zwolle
Huiskerken komen samen in Luttelgeest, Dronten, Emmen, Zwolle en Sneek. De diensten vinden plaats in Zwolle en Sneek. De Maandelijkse discipelschapstrainingen zijn in Meppel, het jaarlijkse encounter weekend is in Oldebroek en het huwelijksseminar en teamvorming is in Meppel. 

Regio Midden-Nederland
In deze regio zijn verschillende leiders actief in o.a. Utrecht, Arnhem en Veenendaal. Zij komen samen in huiskerken. In 2020 zijn de bijeenkomsten vooral digitaal gehouden. In Utrecht kon daarnaast, met inachtneming van de beperkingen, ook nog fysieke samenkomsten worden gehouden.

Staat van Baten en lasten

BegrotingRealisatieBegroting
Fathers House Movement202020202021
Ontvangsten in euro   
Giften en tienden     62.700      44.115      65.000
    
Uitgaven in euro   
Samenkomen     16.250      10.919      10.600
Trainen     28.700        5.069      31.000
Donaties       3.500        7.250        8.000
Vervoer     10.000        7.325      11.000
Overige kosten       3.550        4.025        4.400
        Totaal uitgaven     62.000      34.588      65.000