ANBI

Kerkgenootschap Fathers House Movement (FHM) te Haarlem

Nummer Kamer van Koophandel:       56702558

Adres:                                                 Eksterlaan 1, 2026XA Haarlem

Telefoon:                                            06 14 20 49 90

E-mailadres:                                        siroos.f@hotmail.com

Website                                              www.fhmovement.com

RSIN:                                                  852273381

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.

Naam landelijke kerkgenootschap:     Rafaël Nederland

FHM is Actief in:                                  Nederland en België

Aantal bezoldigde medewerkers:        0

Aantal vrijwilligers:                              25

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeldvergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen. Zij doen alles op vrijwillige basis.

Statutair bestuur van het kerkgenootschap: Het bestuur heeft de leiding over het kerkgenootschap en bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.

Doelstelling: 
De Fathers House Movement heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes. Hiervoor stichten we huiskerken, organiseren wij Bijbelstudies en samenkomsten en trainen en onderwijzen wij mensen op het gebied van het geloof.

Beleidsplan:

Voor de basis van ons beleidsplan wordt verwezen naar het beleidsplan van het landelijke kerkgenootschap Rafaël Nederland. Zie de link: Beleid jaarplan 2022 – ingekorte versie

Efeziërs 3: 16-19 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof ​Christus​ kan gaan wonen in uw ​hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de ​liefde. Dan zult u met alle ​heiligen​ de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de ​liefde​ van ​Christus​ kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Jesaja 43: 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Onze visie/droom:
In 2020 is de visie ontstaan om een huis te bouwen dat gebouwd is op het fundament van de liefde van God, waarin intimiteit met Abba Vader beleefd en geproefd kan worden, waardoor onze identiteit als zonen en dochters van de hemelse Vader hersteld wordt. Op basis van deze intimiteit kunnen we direct van God horen, waarvoor we geroepen zijn. Op basis van de vijfvoudige bediening worden onze gaven en talenten ontwikkeld en we worden als de arend uit Jesaja 43 uitgezonden. Een arend die zijn vleugels uitslaat om boven de omstandigheden, op de wind van de Geest van God te zweven. We zoeken naar een diepe ervaring met de liefde, de kracht en de wijsheid van God. Op die wijze willen we de cultuur van Gods koninkrijk toepassen in ons dagelijks leven en Zijn Koninkrijk te vestigen op elke plek waar we zijn.

2022 is het jaar om deze visie verder te ontwikkelen en de missie, om de cultuur van de Farsi-sprekenden dichter bij de cultuur van God’s Koninkrijk te brengen, te volbrengen.

Met deze visie willen we het volgende bereiken:

Focus op leiderschapstraining:
Om de visie uit te werken is er draagkracht nodig van mensen die bekend zijn met de liefde, de kracht en de wijsheid van God. Tijdens de training ligt de focus op transformatie van het denken, ontvangen en begeleiden van innerlijke genezing, luisteren naar en duidelijk herkennen van de stem van God en wandelen in de bovennatuurlijke gaven van God door te doen wat God laat zien. Binnen deze trainingen wordt een familiecultuur neergezet, waardoor naast liefde en acceptatie ook verantwoording afgelegd kan worden en steeds transparanter te worden naar elkaar toe.
Daarnaast wordt elke toekomstige leider uitgedaagd om uit te vinden of hij/zij een apostel, profeet, leraar, herder of een evangelist is. Hierna worden ze ingezet volgens hun roeping om op deze manier het beste uit henzelf te halen. De toekomstige leiders worden uitgedaagd om hun vroegere cultuur opzij te zetten en steeds meer te gaan leven vanuit de cultuur van Gods Koninkrijk.

Inzetten van leiders in de huiskerken:
De getransformeerde leiders worden ingezet tijdens de huiskerksamenkomsten om datgene wat ze geleerd hebben in de leiderschapstrainingen, door te geven aan de huiskerkleden. De bedoeling is om de zalving die op een leider komt, door te geven aan een ander en de ander te stimuleren om hetzelfde weer te gaan doen.

Focus naar buiten
Elke leider wordt bemoedigd om uit de huiskerken naar mensen te zoeken die ook dezelfde roeping heeft als hun, zodat ze teams vormen. Hiermee kunnen twee doelen behaald worden:
a. De leiders kunnen zich op deze manier makkelijker vermenigvuldigen. Want bijvoorbeeld een herder kan makkelijker een andere herder voortbrengen en begeleiden, dan wanneer een apostel dat probeert te doen.
b. Als team uitstappen en invloed hebben op de maatschappij is een model die Jezus neergezet heeft. Teams kunnen elkaar bemoedigen, versterken en beschermen.

Versterken van de samenwerking met Nederlandse kerken:
Aangezien de Farsi-sprekende (huis)kerk een relatief jonge kerk is, is het noodzakelijk om te leren van de ervaringen van de Nederlandse kerken. Daarnaast is de doelstelling om door het mengen van de verschillende culturen, van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.

De verschillende regio’s opereren in 2022 zelfstandig en voorzien in hun eigen financiën.

De samenwerking met andere Farsi-sprekende organisaties, met name Iranian Church in Californië, zal toenemen en er zal steeds meer gewerkt worden aan samen optrekken en toch de eigen identiteit behouden. Als Fathers House Movement willen we graag een voorbeeld geven en een leidende rol hebben voor alle Farsi-sprekende kerken in Nederland.

Activiteitenverslag 2021

Samenkomen
De samenkomsten konden in 2021 deels weer fysiek plaatsvinden. Daarnaast zijn er ook veel digitale samenkomsten gehouden, waarvan één digitale samenkomst met alle regio’s bij elkaar. De karakteristieken van de bijeenkomsten zijn echter gehandhaafd gebleven. Deze worden gekenmerkt door “fellowship”, aanbidding, gebed, delen van persoonlijke noden en uitdagingen, getuigen van wat God heeft gedaan, studie van Gods Woord en het leren van de principes van discipelschap.
Ondanks alle beperkingen kijken we met dankbaarheid terug op de vele momenten van bemoediging en zorg voor elkaar en het functioneren van de gaven van de Heilige Geest. Alle leden, worden aangemoedigd om hieraan deel te nemen. De leden leren veel van elkaar en we zien dat tekenen en wonderen de gelovigen volgen en dat nieuwe gelovigen worden gedoopt in water en in de Heilige Geest.
Daarnaast geven we leiderschapstrainingen aan een groep gelovigen met veel potentie en een vurig hart voor God. Deze groep krijgt een praktische training om het karakter te vormen en leiderschapsbekwaamheden te ontwikkelen.


Opmerkingen bij de activiteiten 2021:
De verschillende landelijke regio’s opereren zelfstandig. Hieronder is een verslag per regio beschreven.

Regio Zuid-Holland

In 2021 werden er om de week digitale en fysieke samenkomsten gehouden. De fysieke samenkomsten vonden in Rijswijk plaats. Er zijn 2 keer speciale samenkomsten gehouden i.v.m. het Iraanse nieuwjaar en het einde van het seizoen. De speciale samenkomst m.b.t. kerstviering werd afgelast vanwege de Covid-19 beperkingen. De activiteiten in Rotterdam zijn beperkt tot persoonlijke evangelisaties en de digitale bijeenkomsten.

In 2021 is de samenwerking met andere gemeenten uitgebreid. Zo zijn er diverse trainingen gehouden in samenwerking met de Iranian Church in Californië, waaraan vele leden vanuit de regio aan deel hebben genomen. Deze training waren op het gebied van Genezing & Bevrijding en Geestelijk strijd.

Er zijn ook diverse acties gestart om i.s.m. andere kerkelijke organisaties de Afghaanse bevolking te dienen. Zo zijn er 8 Afghaanse families, verspreid over verschillende landen, die financieel en praktisch ondersteund zijn. Bijvoorbeeld door het vinden van onderwijs voor de kinderen van deze gezinnen, waarbij onderwijs onmogelijk leek. Voor diverse families zijn de huurkosten betaald, zodat ze een veilig onderkomen konden hebben.

Financiële hulp voor diverse (Iraanse) groepen en individuen in zowel Nederland als andere landen zijn ook voortgezet vanuit vorige jaren. Ook de actie “Liefde in praktijk” vanuit de afgelopen jaren werd doorgezet, waarbij er gezorgd werd voor zieke en eenzame mensen die hard getroffen waren door de gevolgen van het pandemie.

De financiën van de regio zijn positiever uitgevallen dan er begroot was. Dit komt deels door minder uitgaven voor de huisvesting van de huiskerken en minder uitgaven voor het houden van deze samenkomsten. Deels komt het ook door een toename aan inkomsten vanwege nieuwe donateurs en tienden-gevers.

Regio Haarlemmermeer

De samenkomsten, hierna huiskerken genoemd, werden in en Aalsmeer (LEG kerk) en in de verbinding-kerk in Amsterdam houden.

Daarnaast houden we een paar keer groter bijeenkomsten (Celebrations ) in het gebouw van het LEG gemeente. De bijeenkomsten worden gekenmerkt door “fellowship”, aanbidding, preek en delen van God’s woord en aan het einde bidden we voor de mensen. In het afgelopen jaar hebben we sommige Celebrations online gehouden via Zoom vanwege de COVID-19 beperkingen.

In 2021 we hebben met Kerst en Iraanse nieuwjaar de Celebration in het kerkgebouw gehouden.

De Heer Jezus Christus is het hoofd van de gemeente. Er zijn veel momenten geweest van bemoediging en zorg voor elkaar en het functioneren van de gaven van de Heilige Geest. Alle leden, inclusief de nieuwelingen, zijn tijdens de bijeenkomsten zoveel als mogelijk aangemoedigd om deel te nemen. Alle leden leren veel van elkaar. We zien dat tekenen en wonderen de gelovigen volgen.

Naast deze samenkomsten hebben we 2x keer per maand een huiskerk in Amsterdam bij de Verbindding kerk. We beginnen dan met gebed en daarna horen we van elkaar hoe God werkt in onze persoonlijke levens. God geeft openbaringen en het woord van God leeft in ons midden. Verder is er aandacht voor de noden van huiskerk leden en het delen van deze persoonlijke noden. Daarna gaan we verder met aanbidding en studie. Wij sluiten af met gebed en bemoedigingen, leden worden aangemoedigd om uit te gaan en andere mensen te bereiken voor God’s koninkrijk.

Jaarlijks worden er een of twee encounter weekenden gehouden in de regio (Kaag). Deze weekenden worden in het voorjaar en najaar gehouden en er zijn gastsprekers die ons dienen.

Regio Zwolle

In 2021 hebben we wekelijks onze huiskerken in AZC Dronten en AZC Luttelgeest voortgezet. Verder houden we in Zwolle twee keer per maand een kerkdienst.

Zoals voorgaande jaren hebben we een keer per twee maanden een weekend waarbij nieuwe leiders getraind worden in Meppel en Urk. Er is in een gesloten opvangcentrum in Emmen een huiskerk gestart.

Verder zijn we ook naar Turkije gereisd om daar trainingen te geven aan buitenlandse studenten.

Regio Midden-Nederland

In regio Midden Nederland zijn er verschillende leiders bezig in o.a. Utrecht, Arnhem en Veenendaal. Er wordt in de vorm van huiskerken samengekomen. In 2021 zijn de bijeenkomsten in sommige steden digitaal gehouden. In Utrecht worden fysieke samenkomsten gehouden.

Fathers House Movement te Haarlem
CIO ANBI TABEL 2022   
Staat van baten en lastenBegroting  2022Aktueel  2021Aktueel  2020
Baten
Bijdragen deelnemers€ 15.000€ 13.415€ 19.006
Subsidies en overige bijdragen van derden€ 35.000€ 28.894€ 25.469
Totaal baten€ 50.000€ 42.309€ 44.475
Lasten   
Diensten, catechese en overig pastoraal werk€ 35.000€ 12.167€ 20.247
Bijdragen aan andere organen€ 5.000€ 8.500€ 5.115
Overige eigendommen en inventarissen€ 12.000€ 11.631€ 4.393
Beheer en admin., bankkosten en rente€ 3.000€ 5.983€ 5.192
Totaal lasten€ 55.000€ 38.281€ 34.947
Resultaat-€ 5.000€ 4.028€ 9.528