ANBI

Kerkgenootschap Fathers House Movement (FHM) te Haarlem

anbi

Fathers House Movement (FHM) maakt onderdeel uit van Rafaël Nederland.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Instelling: Fathers House Movement.
Vestigingsplaats: Haarlem.

Samenstelling bestuur Fathers House Movement

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid: de bestuursleden zijn onbezoldigd

Overige gegevens

Post en bezoekadres Telefoon Eksterlaan 1, 2026XA Haarlem
Telefoon tel: 06 14 20 49 90
E-mail siroos.f@hotmail.com
Website www.fhmovement.com
Bankrekeningnummer NL02 RABO 01528.81.816
Publieke naam Fathers House Movement
Kamer van Koophandel nr. 56702558
RSIN/fiscaal nr. 852273381

Beloningsbeleid: de bestuursleden zijn onbezoldigd

Doelstelling:

De Fathers House Movement heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes. Hiervoor stichten we huiskerken, organiseren wij Bijbelstudies en samenkomsten en trainen en onderwijzen wij mensen op het gebied van het geloof.

Jaarverslag 2019

Samenkomen

De samenkomsten, vinden plaats in huiskerken en in celebrations in de afzonderlijke regio’s en de nationale aanbiddingsavonden. De bijeenkomsten worden gekenmerkt door “fellowship”, aanbidding, gebed, het delen van persoonlijke noden en uitdagingen, het getuigen van wat God heeft gedaan, de studie van Gods Woord en het leren van de principes van discipelschap.

We kijken met dankbaarheid terug op de vele momenten van bemoediging en zorg voor elkaar en het functioneren van de gaven van de Heilige Geest. Alle deelnemers, worden aangemoedigd om hieraan mee te doen.  De deelnemers leren veel van elkaar en we zien dat tekenen en wonderen de gelovigen volgen en dat nieuwe gelovigen worden gedoopt in water en in de Heilige Geest.

Voor de nieuwe gelovigen houden we met regelmaat een encounter-weekend. Daarnaast geven we leiderschapstrainingen aan een groep gelovigen met veel potentie en een vurig hart voor God. Deze groep krijgt een praktische training om het karakter te vormen en leiderschapsbekwaamheden te ontwikkelen.


Opmerkingen bij de activiteiten 2019

In 2019 zijn er twee landelijke aanbiddingsavonden geweest in Levend Evangelie Gemeente (LEG) in Aalsmeerderbrug. Andere activiteiten zijn verder gedecentraliseerd en de focus is gelegd op activiteiten in de regio’s.

De focus ligt op het intensiveren en verdiepen van de onderlinge relatie tussen de regioleiders, om maandelijks bij elkaar te komen. Deze stap was noodzakelijk om tot een gezamenlijk visie te komen en de harten dichter bij elkaar te brengen.

De verschillende landelijke regio’s opereren met een grote zelfstandigheid. De activiteiten staan hieronder vermeld.

Regio Zuid-Holland

Huiskerken komen samen in Rijswijk en Rotterdam. In Rijswijk hebben we een partnerschap met Rafaël Den Haag, waar de celebrations plaatsvinden. Met de huiskerken in Rotterdam zijn we een nauwere relatie aan het bouwen met de Levend Woord gemeente aldaar. Er zijn 2 momenten geweest waarbij een celebration plaatsvond. Dit zijn de Perzische Nieuwjaarsviering en het Kerstfeest.  Hoogtepunt was de kerstviering met ongeveer 150 deelnemers. Tijdens deze viering zijn er 35 kerstpakketten uitgedeeld onder illegale asielzoekers die in dringende nood zaten. Deze viering werd samen met regio Haarlemmermeer gevierd. Daarnaast is samen met regio Haarlemmermeer een encounter-weekend gehouden waaraan meer dan 60 mensen, uit beide regio’s, deelnamen.

De in 2018, in Delft gestarte Afghaanse huiskerk, is verder gegroeid. De doelstelling hiervan is om de Afghanen binnen de regio een eigen thuis te bieden en daarnaast de relatie tussen Iraniërs en Afghanen te versterken. In 2019 zijn de vruchten daarvan duidelijk zichtbaar geworden. Het resultaat is een groeiend aantal Afghaanse christenen, die deelnemen aan de huiskerken in Rijswijk en Rotterdam, die zich veel meer thuis voelen in de bijeenkomsten.

Daarnaast is er een hoog noodzakelijke investering gedaan in een geluidsinstallatie. Deze investering heeft op het financiële resultaat van 2019 gedrukt, maar vanwege voldoende reserves, was dit goed haalbaar.

Regio Haarlemmermeer

Deze regio werkt in partnerschap met Levend Evangelie Gemeente (LEG) in Aalsmeer.  In deze gemeente worden regelmatig huiskerken en Celebrations gehouden. De focus in de huiskerken ligt op innerlijke genezing door middel van vergeving en het loskomen van bitterheid en op bevrijding, waardoor er bevrijding en herstel plaatsvindt. In het afgelopen jaar is er ook een huiskerk gestart in Amsterdam in samenwerking met Verbinding kerk te Amsterdam.

Regio Zwolle

Huiskerken komen samen in Luttelgeest, Dronten, Zwolle en Sneek. De diensten vinden plaats in Zwolle en Sneek. De maandelijkse discipelschapstrainingen zijn in Meppel, het jaarlijkse encounter weekend is in Oldebroek en de teamvorming en het huwelijksseminar vindt plaats in Meppel.  Daarnaast zijn er activiteiten in Iran en Turkije door naar deze landen te reizen en ook digitaal op afstand.

Regio Midden Nederland

In regio Midden Nederland zijn er verschillende leiders bezig in o.a. Utrecht, Arnhem en Veenendaal. Men ontmoet elkaar in Celebrations en huiskerken. Daarnaast was er een encounter-weekend met veel deelnemers.

Beleidsplan 2020

Efeziërs 3: 16-19 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof ​Christus​ kan gaan wonen in uw ​hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de ​liefde. Dan zult u met alle ​heiligen​ de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de ​liefde​ van ​Christus​ kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

Jesaja 43: 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Onze visie/droom:

De visie voor 2020 en daarna is om een huis te bouwen op het fundament van God’s liefde, waarin intimiteit met Abba Vader geproefd en beleefd kan worden, waardoor onze identiteit als zonen en dochters van de hemelse Vader hersteld wordt. Op basis van deze intimiteit kunnen we direct van God horen, waarvoor we geroepen zijn. Op basis van de vijfvoudige bediening worden onze gaven en talenten ontwikkeld en we worden als de arend uit Jesaja 43 uitgezonden. Een arend die zijn vleugels uitslaat om boven de omstandigheden, op de wind van de Geest van God te zweven. We zoeken naar een diepe ervaring met de liefde, de kracht en de wijsheid van God. Op die wijze willen we de cultuur van Gods koninkrijk toepassen in ons dagelijks leven en Zijn Koninkrijk te vestigen op elke plek waar we zijn.

Met deze visie willen we het volgende bereiken:

 1. Focus op leiderschapstraining:
  Om de visie uit te werken is er draagkracht nodig van mensen die bekend zijn met de liefde, de kracht en de wijsheid van God. Tijdens de training ligt de focus op transformatie van het denken, ontvangen en begeleiden van innerlijke genezing, luisteren naar en duidelijk herkennen van de stem van God en wandelen in de bovennatuurlijke gaven van God, door te doen wat God laat zien.

Binnen deze trainingen wordt een familiecultuur neergezet, waardoor naast liefde en acceptatie ook verantwoording afgelegd kan worden en we in de relatie met elkaar transparanter worden.
Daarnaast wordt elke toekomstige leider uitgedaagd om te ontdekken wat zijn/haar specifieke talenten zijn en of hij/zij een apostel, profeet, leraar, herder of een evangelist is. Daarna worden ze volgens hun roeping ingezet, om op deze manier het beste eruit te laten komen.

De toekomstige leiders worden uitgedaagd om hun “oude cultuur” opzij te zetten en steeds meer te gaan leven vanuit de cultuur van Gods Koninkrijk.

 1. Inzetten van de leiders in de huiskerken:
  De getransformeerde leiders worden ingezet tijdens de huiskerksamenkomsten om datgene wat ze geleerd hebben in de leiderschapstrainingen, door te geven aan de huiskerkleden. De bedoeling is om de zalving die op een leider komt, door te geven aan een ander en de ander te stimuleren om hetzelfde weer te gaan doen.
 1. Focus naar buiten
  Elke leider wordt bemoedigd om uit de huiskerken naar mensen te zoeken die ook dezelfde roeping heeft als zijzelf, zodat ze teams vormen. Hiermee kunnen twee doelen behaald worden:
  De leiders kunnen zich op deze manier makkelijker vermenigvuldigen. Want bijvoorbeeld een herder kan makkelijker een andere herder voortbrengen en begeleiden, dan wanneer een apostel dat probeert te doen.
  b. Als team in actie komen en invloed hebben op de maatschappij is een model dat Jezus heeft neergezet. Teams kunnen elkaar bemoedigen, versterken en beschermen.
 1. Versterken van de samenwerking met Nederlandse kerken
  Aangezien de Farsi-sprekende (huis)kerk een relatief jonge kerk is, is het noodzakelijk om te leren van de ervaringen van de Nederlandse kerken. Daarnaast is de doelstelling om door het mengen van de verschillende culturen, van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.
 2. De verschillende regio’s zullen in 2020 meer zelfstandig gaan opereren en in hun eigen financiën voorzien. De gezamenlijke activiteiten zullen verder afnemen.

Daarnaast is 2020, een jaar waarin een deel van ons werk geteisterd wordt door onzekerheden en ziekte. Het is daarom belangrijk om onze activiteiten niet alleen te beperken tot woorden en trainingen, maar ook door het verlenen van praktische hulp aan mensen die het moeilijk hebben. Hierdoor kunnen we de bovenstaande visie en doelstellingen, praktisch zichtbaar maken voor veel mensen die beïnvloed worden door de moeilijke omstandigheden in de COVID-19 crisis.

Begroting FHM 2020  
Ontvangsten   euro
Giften en tienden 62.700
      Totaal ontvangsten 62.700
 
Uitgaven
Huiskerk / Celebration 16.250
Training / Encounter 28.700
Donaties / bijdragen   3.500
Vervoer 10.000
Overige kosten   3.550
        Totaal uitgaven 62.000

 

Financieel jaarverslag 2019

BATEN  euro
Inkomsten Fathers House 73.503
Inkomsten Trainingen   2.106
 Totaal baten 75.609
LASTEN
Kosten Fathers House 55.987
Kosten Trainingen 13.498
Kantoor- en algemene kosten   1.827
 Totaal lasten 71.312
RESULTAAT BOEKJAAR   4.297