ANBI

Kerkgenootschap Fathers House Movement (FHM) te Haarlem

anbi

 

Fathers House Movement (FHM) maakt onderdeel uit van Rafaël Nederland.

De ANBI beschikking is te vinden in het ANBI-zoekregister op de site van de belastingdienst

Zoek hier naar ANBI. Het RSIN is 852273381

 

Samenstelling bestuur Fathers House Movement

Voorzitter: Jalil Jalili
Secretaris/penningmeester: Ben van Tienen
Algemeen bestuurslid: Piet Brinksma

Overige gegevens

Post en bezoekadres Telefoon Eksterlaan 1, 2026XA Haarlem
Telefoon tel: 06 42 75 95 23
E-mail info@fhmovement.com
Website www.fhmovement.com
Bankrekeningnummer NL02 RABO 01528.81.816
Publieke naam Fathers House Movement
Kamer van Koophandel nr. 56702558
RSIN/fiscaal nr. 852273381
Opgericht op 21 december 2012

 

Missie statement:  God de vader houdt van Ismaël
Onze visie is:  Ismaël thuis brengen bij het hart van de Vader, net als Jezus wandelen in de liefde van de Vader en mensen bij Zijn hart brengen.

Waar staan wij voor?

Wij willen doen wat Jezus deed: Hij bracht mensen terug bij het Vaderhart van God, zodat zij herstel, waarde en bestemming voor hun leven konden vinden. Jezus deed dat niet als een ‘slaaf’ van God, nee, Hij wist dat God als een Vader van Hem hield! Wij willen dan ook als zonen en dochters een gemeenschap vormen waar het draait om de tegenwoordigheid van God en waar zorg en aandacht is voor elkaar, zodat anderen ook thuis kunnen komen bij God de Vader.

Identiteit

Essentieel is dat we begrijpen dat we geliefd zijn, waardig zijn, en in staat zijn om van de Vader goede gaven te geven aan anderen. Dit gebeurt in een sfeer van “het thuiskomen bij de Vader”.

Principes voor discipelschap

De huisgemeenten zullen bekend staan om: plaatsen van bekering en geloof, doop in water en Geest, elkaar en God liefhebben, gebed en geven, het Woord kennen en doen en nieuwe discipelen maken.

Verslag 2016

Samenkomen

De bijeenkomsten worden gekenmerkt door: “fellowship”, aanbidding, gebed, delen van persoonlijke noden en uitdagingen, getuigen van wat God heeft gedaan, studie van Gods Woord en het Avondmaal.
De Here Jezus Christus is het hoofd van de gemeente. Er zijn veel momenten geweest van bemoediging en zorg voor elkaar en het functioneren van de gaven van de Heilige Geest. Alle leden, inclusief de nieuwelingen, zijn tijdens de bijeenkomsten zoveel als mogelijk aangemoedigd om deel te nemen.
Alle leden leren veel van elkaar. We zien dat tekenen en wonderen de gelovigen volgen.

Regioleiders en bestuur

In 2016 zijn vijf regioleiders actief. Zij maken deel uit van in het bestuur. Daarnaast zijn twee Nederlandse bestuursleden aangesteld om het partnerschap met Rafaël Nederland en Shelter Haarlem te borgen.

Opmerkingen bij de activiteiten 2016

De uitgaven worden afgestemd op wat er aan giften binnenkomt. Bij minder algemene giften wordt er bezuinigd op de uitgaven van projecten en de encounter weekenden. Wat er ontvangen wordt aan geoormerkte giften worden bestemd voor het doel waarvoor het is gegeven.
In de boekhouding wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten voor training, celebrations en personeelskosten en kantoorkosten.
Het zomerkamp groet uit tot een jaarlijks hoogtepunt en telt ruim 300 deelnemers. De kosten van het zomerkamp zijn ruim € 25.000,-. Dit bedrag is volledig gedekt door de eigen bijdragen van de deelnemers en de specifieke giften voor dit doel van gemeenten en overige personen/instellingen.
2014 is afgesloten met een positief resultaat van € 4.743,-
De nationaal coördinator is parttime in dienst van FHM voor 24 uur per week. Naast zijn landelijke activiteiten leidt hij ook een eigen regioteam.

Beleidsplan voor 2016 en 2017

  1. Continuïteit lokale activiteiten

Op de ruim 30 plekken waar de Fathers House Movement actief is, zullen de bestaande groepen doorgaan, versterkt worden en hun bereik vergroot worden. Dit zijn de plekken waar persoonlijk aandacht, begeleiding, doopvoorbereiding, en discipelschap plaatsvinden. Daarbij zullen de regionale ‘celebrations’ doorgaan om het bereik en de uitstraling van de verschillende groepen in een regio, concreet te maken

  1. Project Noodopvang

Op veel plekken in Nederland worden vluchtelingen door de verhoogde instroom van vluchtelingen, in speciale noodopvang opgevangen. Dat zijn in de eerste helft van 2016 zo’n 50 locaties waar weinig interactie is met de Nederlandse bevolking, waar mensen wonen die nog maar net Nederland binnen zijn. Juist daar willen we aanwezig zijn met onze beweging, om mensen te helpen, begeleiden, en te onderwijzen. Dat vereist extra inzet van onze vrijwilligers, meer reiskosten, en meer materiaalkosten. Vervolgens is doorverwijzing naar onze bestaande groepen een belangrijke follow-up, daarmee kunnen we de vluchtelingen een aansluitend traject aanbieden

  1. Investeren in buitenlandse contacten

Er zijn in de loop van de tijd contacten gelegd met Iraniërs en Afghanen die over onze landsgrenzen wonen, want migrantengroepen beperken zich niet tot nationale grenzen binnen Europa. Die uitwisseling is van grote waarde voor landen waar Protestantse kerken minder aanwezig of actief zijn. Deze groepen in de ons omringende landen krijgen bezoek, onderwijs, en waar mogelijk een encounterweekend (een discipelschapsweekend). Ook richting de landen van herkomst zien we mogelijkheden.

  1. Landelijk onderwijs en toerusting

Een belangrijk kenmerk van de Fathers House Movement is onderwijs en toerusting. Onder de Iraniërs en Afghanen zijn we zo ook bekend geworden als een plek waar je iets kan leren. Dat willen we de komende 2 jaar inzetten om meer leiders te trainen die anderen kunnen onderwijzen. De focus zal liggen op de 5 regioteams die er nu zijn, met elk een 8-12 tal teamleden, die weer anderen onderwijzen. Ook potentiele leiders die terug willen of moeten naar land van herkomst of een ander land in Europa, willen we betrekken bij de trainingen. De trainingen worden 4 keer per jaar gegeven, op zaterdagen en op de zomerconferentie.

  1. Zomer conferentie

Het zomerkamp van 2016 en 2017 zal een activiteit worden voor een bredere doelgroep dan alleen degenen in de Fathers House Movement groepen, want de behoefte aan een dergelijk kamp is groter dan alleen voor onze mensen en we dienen daarmee de gemeenten in Nederland. We merken dat ook Nederlandse kerken rond dit evenement met ons contact zoeken, omdat ze hun mensen verder willen laten toerusten.

 

Jaarrekening  Fathers House Movement

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 (in euro)

BATEN  2016 Begroting 2017
Inkomsten Fathers House 85.815 85.000
Inkomsten Trainingen 22.867 32.000
Giften algemeen   7.886 10.000
 Totaal baten 116.568 127.000
LASTEN
Kosten Fathers House 43.730 45.000
Kosten Trainingen 39.795 45.000
Personeelskosten 22.334 23.000
Kantoor- en algemene kosten    5.966   6.000
 Totaal lasten 111.825 119.000
RESULTAAT BOEKJAAR 4.743 8.000