ANBI

Kerkgenootschap Fathers House Movement (FHM) te Haarlem

anbi

Fathers House Movement (FHM) maakt onderdeel uit van Rafaël Nederland.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Instelling: Fathers House Movement.
Vestigingsplaats: Haarlem.

Samenstelling bestuur Fathers House Movement

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid: de bestuursleden zijn onbezoldigd

Overige gegevens

Post en bezoekadres Telefoon Eksterlaan 1, 2026XA Haarlem
Telefoon tel: 06 14 20 49 90
E-mail siroos.f@hotmail.com
Website www.fhmovement.com
Bankrekeningnummer NL02 RABO 01528.81.816
Publieke naam Fathers House Movement
Kamer van Koophandel nr. 56702558
RSIN/fiscaal nr. 852273381

Beloningsbeleid: de bestuursleden zijn onbezoldigd

Doelstelling:

De Fathers House Movement heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes. Hiervoor stichten we huiskerken, organiseren wij Bijbelstudies en samenkomsten en trainen en onderwijzen wij mensen op het gebied van het geloof.

Jaarverslag 2018

Samenkomen

De samenkomsten, vinden plaats in huiskerken en in celebrations. De bijeenkomsten worden gekenmerkt door “fellowship”, aanbidding, gebed, delen van persoonlijke noden en uitdagingen, getuigen van wat God heeft gedaan, studie van Gods Woord en het leren van de principes van discipelschap.

We kijken met dankbaarheid terug op de vele momenten van bemoediging en zorg voor elkaar en het functioneren van de gaven van de Heilige Geest. Alle leden, worden aangemoedigd om hieraan deel te nemen.  De leden leren veel van elkaar en we zien dat tekenen en wonderen de gelovigen volgen en dat nieuwe gelovigen worden gedoopt in water en in de Heilige Geest.

Voor de nieuwe gelovigen houden we met regelmaat een encounter weekend. Daarnaast geven we leiderschapstrainingen aan een groep gelovigen met veel potentie en een vurig hart voor God. Deze groep krijgt een praktische training om het karakter te vormen en leiderschapsbekwaamheden te ontwikkelen.


Opmerkingen bij de activiteiten 2018

De beweging wordt geleid door regioleiders. De functie van de coördinator is in de loop van 2018 weggevallen en er zijn daardoor geen medewerkers meer in loondienst.

In 2018 zijn er in Haarlem twee landelijke celebrations geweest. Daarna hebben de regioleiders besloten om de landelijke activiteiten voor een jaar te stoppen en deze voort te zetten in de regio’s. Intussen wordt tijd genomen om de onderlinge relaties te verdiepen en van God nieuwe visie te ontvangen voor de beweging.

De verschillende landelijke regio’s opereren met een steeds grotere zelfstandigheid. De activiteiten staan hieronder vermeld.

Regio Zuid-Holland

Huiskerken komen samen in Rijswijk en Rotterdam. In Rijswijk hebben we een partnerschap met Rafaël Den Haag, waar de celebrations plaatsvinden. Met de huiskerken in Rotterdam zijn we een steeds nauwere relatie aan het bouwen met de Levend Woord gemeente. Een hoogtepunt was de kerstviering met ongeveer 150 deelnemers. In december 2018 is er een nieuwe huiskerk gestart in Delft die gericht is op Afghanen. De bedoeling van deze huiskerk is om de Afghanen binnen de regio een eigen thuis te bieden en om daarnaast de relatie tussen Iraniërs en Afghanen te versterken.

Regio Haarlemmermeer

Deze regio werkt in partnerschap met Levend Evangelie Gemeente (LEG) in Aalsmeer.  In deze gemeente worden regelmatig huiskerken en Celebrations gehouden. De focus in de huiskerken ligt op innerlijke genezing door middel van vergeving en loskomen van bitterheid en bevrijding, waardoor er bevrijding en herstel plaatsvindt. De laatste maanden is hier extra focus op komen te staan. In de laatste maanden van 2018 zijn er twee vrouwen tot geloof gekomen en een daarvan wil graag gedoopt worden.

Regio Noord-Nederland

Huiskerken komen samen in Luttelgeest, Dronten, Zwolle en Sneek. De diensten vinden plaats in Zwolle en Sneek. De maandelijkse discipelschapstrainingen zijn in Meppel. Het jaarlijkse encounterweekend is in Oldebroek en het huwelijksseminar is in Meppel.  Er wordt geïnvesteerd in de vorming van een Team en er zijn twee reizen gemaakt naar Iran voor het ondersteunen van huiskerken.

Regio Midden-Nederland

In regio Midden-Nederland zijn er verschillende leiders actief in o.a. Utrecht, Arnhem en Veenendaal. Zij komen samen in celebrations en huiskerken.

Regio Noord-Holland

De Regio Noord-Holland is in 2018 op zoek gegaan naar een eigen identiteit en een grotere zelfstandigheid. De activiteiten in deze regio gaan door in samenwerking met City Light Alkmaar. In de overige regio’s is melding gemaakt van de verzelfstandiging van deze regio.

 

Beleidsplan 2019

Efeziërs 3: 16-19 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof ​Christus​ kan gaan wonen in uw ​hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de ​liefde. Dan zult u met alle ​heiligen​ de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de ​liefde​ van ​Christus​ kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

Jesaja 43: 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Onze visie/droom:

De visie voor 2019 en daarna is: het bouwen van een ‘huis van God’, op het fundament van Zijn liefde, waarin intimiteit met Abba Vader beleefd en geproefd kan worden, waardoor onze identiteit als zonen en dochters van de hemelse Vader hersteld wordt. Op basis van deze intimiteit kunnen we direct van God horen, waarvoor we geroepen zijn. Op basis van de vijfvoudige bediening worden onze gaven en talenten ontwikkeld en worden we als de arend uit Jesaja 43 uitgezonden. Een arend die zijn vleugels uitslaat om boven de omstandigheden, op de wind van de Geest van God te zweven.

We zoeken naar een diepe ervaring met de liefde, de kracht en de wijsheid van God. Op die wijze willen we de cultuur van Gods koninkrijk toepassen in ons dagelijks leven en Zijn Koninkrijk te vestigen op elke plek waar we zijn.

Met deze visie willen we het volgende bereiken:

 1. Focus op leiderschapstraining
  Om de visie uit te werken is er draagkracht nodig van mensen die bekend zijn met de liefde, de kracht en de wijsheid van God. Tijdens de training ligt de focus op transformatie van het denken, ontvangen en begeleiden van innerlijke genezing, luisteren naar en duidelijk herkennen van de stem van God en wandelen in de bovennatuurlijke gaven van God door te doen wat God laat zien. Binnen deze trainingen wordt een familiecultuur neergezet. Belangrijke facetten daarin zijn liefde, acceptatie, het afleggen verantwoording naar elkaar en een steeds grotere transparantie naar elkaar toe.
  Daarnaast wordt elke toekomstige leider uitgedaagd om uit te vinden of hij/zij een apostel, profeet, leraar, herder of een evangelist is. Hierna worden ze overeenkomstig hun roeping ingezet, om op die wijze het beste uit ze naar boven te halen.
  De toekomstige leiders worden uitgedaagd om hun vroegere cultuur opzij te zetten en steeds meer te gaan leven vanuit de cultuur van Gods Koninkrijk.
 1. Inzetten van de leiders in de huiskerken
  De getransformeerde leiders worden ingezet tijdens de huiskerksamenkomsten om datgene wat ze geleerd hebben in de leiderschapstrainingen, door te geven aan de huiskerkleden. De bedoeling is om de zalving die op een leider komt, door te geven aan een ander en de ander te stimuleren om hetzelfde weer te gaan doen.
 1. Focus naar buiten
  Elke leider wordt aangemoedigd om in de huiskerken naar mensen te zoeken, die dezelfde roeping hebben als zijzelf, zodat ze teams kunnen vormen. Hiermee kunnen twee doelen behaald worden:
  a. De leiders kunnen zich op deze manier makkelijker vermenigvuldigen. Een herder kan makkelijker een andere herder voortbrengen en begeleiden, dan wanneer een apostel dat probeert te doen.
  b. Als team samen optrekken en invloed hebben op de maatschappij, dat is het model dat Jezus heeft neergezet. Teams kunnen elkaar bemoedigen, versterken en beschermen.
 1. Versterken van de samenwerking met Nederlandse kerken
  Aangezien de Farsi-sprekende (huis)kerk een relatief jonge kerk is, is het noodzakelijk om te leren van de ervaringen van de Nederlandse kerken. Daarnaast is de doelstelling om door het mengen van de verschillende culturen, van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.
 2. Samenwerken Regio’s
  De verschillende regio’s zullen in 2019 meer zelfstandig gaan opereren en in hun eigen financiën gaan voorzien. De gezamenlijke activiteiten van de regio’s onderling zullen daardoor verder afnemen.
Begroting FHM 2019 
Ontvangsten euro
Giften en tienden 52.700
Totaal ontvangsten 52.700
 
Uitgaven
Huiskerk / Celebration 12.800
Training / Encounter 12.600
Donaties / bijdragen 12.400
Reizen 6.500
Overige kosten 8.400
Totaal uitgaven 52.700

 

Financieel jaarverslag 2018

BATEN
Inkomsten Fathers House 63.674
Inkomsten Trainingen   4.055
 Totaal baten 67.728
LASTEN
Kosten Fathers House 44.253
Kosten Trainingen   4.104
Personeelskosten   8.852
Kantoor- en algemene kosten   3.363
 Totaal lasten 60.571
RESULTAAT BOEKJAAR 7.157